top of page

אור אנגל - מנכ"ל החברה     תאריך :  1.08.21

מדיניות האיכות

ההנהלה הבכירה, יחד עם עובדי החברה, רואה בהשגת איכות גבוהה למוצרים ולשירותים המסופקים על ידה, תוך הקפדה על כל התקנים והתקנות הקבועים בחוק. המשך שגשוגה והתפתחותה של החברה מותנה בכך שציבור לקוחותינו ייווכח, כי מדיניות האיכות המוצהרת ובכלל זה מטרות האיכות שנקבעו על ידי החברה, מיושמות הלכה למעשה ומקבלות ביטוי באיכות השירותים הניתנים על ידי החברה, תוך נקיטת אמצעים בלתי פוסקים לשיפור השירות.

מדיניות איכות זו מתבססת על אימוץ תקן  ISO 9001:2015.

יכולת החברה לממש מדיניות זו מותנית, בין היתר, באיכות המוצרים והשירותים הנרכשים מספקים חיצוניים.

הנהלת החברה רואה בספקים חיצוניים שותפים בפעילות זו וחלק משולב של מערכת האיכות, איכות הסביבה, הבטיחות והגהות בתעסוקה של החברה.

  1. ההנהלה הבכירה תפגין מנהיגות ומחויבות בנוגע להתמקדות בלקוח, וזאת תוך הבטחתה, כי החוקים התקנות והנהלים אכן יישומו כנדרש, תוך מחויבות לשיפור מתמיד של מערכת האיכות והעלאת שביעות רצון הלקוחות.

  2. הארגון יבחן את דרישות הלקוחות ועמידתם מול הדרישות הטכניות ויציע פתרונות הולמים לשביעות רצון הלקוחות, תוך מניעת בזבוז אמצעים ו/או משאבים.

  3. המנהלים והעובדים בכל הדרגים וכן כל גורם רלוונטי אחר בחברה, יהיו מודעים למדיניות האיכות ויודרכו לצורך יישומה, כל  אחד בתחום אחריותו. ההנהלה תעודד ותפעל להגברת מעורבותם של המנהלים והעובדים בחשיפה ובמציאת פתרונות לבעיות במהלך הביצוע.

  4. הארגון יקיים תהליך רציף ומתמיד של מעקב ושיפור תהליכי הביצוע באמצעות רישומי מעקב אחר  תלונות ואירועים חריגים, לימוד וניתוח הבעיות ויישום דרכים לפתרונן ולמניעת הישנותן.

  5. הארגון יקצה את המשאבים הנדרשים ליישום ולתפעול רציף ושוטף של מערכת ניהול האיכות ע"פ דרישות תקן ISO 9001:2015, ויוודא אפקטיביות והשגת התוצאות המצופות, בין היתר באמצעות סיקור מערכת האיכות ועמידה במדיניות האיכות במסגרת סקרי הנהלה תקופתיים.

  6. קווי מדיניות הארגון יועברו ויוסברו, באחריות המנכ"ל וכל העובדים בדרגים השונים, אחת לשנה, במסגרת הדרכות פנימיות. מנכ"ל החברה יוודא, כי המדיניות ידועה ומובנת לכל עובדי הארגון.

נשמח שתהיו בקשר

תודה! אנו נשוב אלייך בהקדם

דרך הציונות 56 אריאל

  • Facebook
  • Instagram
תעודת ISO עברית.jpg
תעודת ISO אנגלית.jpg
bottom of page